Głównym zadaniem systemu rurowego w przemyśle chemicznym jest efektywne transportowanie substratów i produktów z oraz do miejsca ich przetwarzania lub magazynowania. Ich bezawaryjne oraz bezpieczne działanie, pozwalające przy tym na zachowanie niskich kosztów eksploatacji zależy jednak od kilku kluczowych cech. Należy na nie koniecznie zwrócić uwagę przy doborze systemu rurowego dla zakładu chemicznego.

Trwałość systemu rurowego

Trwałość całego systemu ma duży wpływ na ogólny koszt jego eksploatacji; to samo tyczy się czasu montażu. Trwałość zależy przede wszystkim od tego, jakie substraty są transportowane za jego pomocą – mogą mieć działanie żrące lub ścierające. Z tego powodu tak ważne jest dobranie systemu rurowego przez inwestora do indywidualnych potrzeb zakładu oraz jego specyfiki. Kluczowa jest tutaj optymalizacja współczynnika trwałość – koszt instalacji.

Szczelność instalacji

Innym parametrem, który trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze systemu rurowego jest szczelność całej instalacji. Szczelny system to nie tylko zminimalizowane straty materiałowe, ale również większe bezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku transportu substancji, które mogą zapalić się lub eksplodować w kontakcie z powietrzem. Różne materiały cechują różne wymogi dotyczące szczelności, dlatego parametr ten musi być dobierany indywidualnie dla każdego zakładu. Na szczelność całej instalacji składa się zarówno szczelność rur, jak i połączeń między nimi.

Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych

Specyfiką zakładów chemicznych jest duże ryzyko pożaru, związane z obecnością chemikaliów. Jednym z głównych czynników zapalających są ładunki elektrostatyczne, powstające w systemach rurowych wskutek tarcia między transportowanym materiałem a ściankami rur. Z tego powodu, ze względów bezpieczeństwa stosuje się instalacje rurowe odprowadzające ładunki. Jest to możliwe najczęściej dzięki wykorzystaniu przewodów uziemiających, łączących całą instalację.

Maksymalne wartości ciśnienia

Innym aspektem specyficznym dla zakładów przemysłu chemicznego jest duże zagrożenie wybuchem. Z tego powodu systemy rurowe w nich wykorzystywane muszą bezwzględnie spełniać normy bezpieczeństwa, definiowane zazwyczaj jako bezwzględne wartości ciśnień maksymalnych wytrzymywanych przez dany element instalacji. Wartości te plasują się na poziomie trzech, pięciu lub dziesięciu barów.

Czas montażu

Czas montażu jest o tyle ważny, że ma duży wpływ na ogólny koszt wdrożenia całej instalacji. Wpływa również na koszty napraw i przeglądów oraz ryzyko długich przestojów w przypadku awarii, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność zakładu i spowodować poważne straty finansowe.

Czas potrzebny na montaż danego systemu zależny jest przede wszystkim od wybranego przez producenta sposobu łączenia rur – stosuje się złączki rurowe, połączenia spawane oraz połączenia skręcane – jak również dostępności komponentów systemu oraz możliwości ich wzajemnego komponowania.

Jak widać, przy wyborze systemu rurowego do przemysłowego zakładu chemicznego kluczowe jest zwrócenie uwagi na te parametry, które umożliwią zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz minimalizację kosztów montażu i eksploatacji.

Reklama

Reklama

Polecamy