Bezpieczeństwo – w domu i pracy, jest kwestią niezwykle ważną. Na gruncie prywatnym troszczymy się o zachowanie należytej ostrożności. Jednak warto wiedzieć, że kiedy jesteśmy w pracy i wypełniamy obowiązki służbowe, to pracodawca odpowiada za zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Po pierwsze – bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy

Kwestie bezpieczeństwa pracowników ściśle regulują przepisy BHP. Zebrane są one w Dziale Dziesiątym Kodeksu Prac. Zapisano tam wszystkie obowiązki pracodawcy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Dowiedzieć się z nich można, że pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie pracowników, niezależnie od rodzaju umowy zawartej między nimi. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcę obowiązują takie same wymogi w przypadku osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, jak i tych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, ale również tych pracowników, którzy na zlecenie wykonują działalność na własny rachunek na terenie zakładu pracy. Co więcej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić należyte bezpieczeństwo również osobom, które nie są u niego zatrudnione, ale przebywają na terenie danego zakładu pracy.

Po drugie – szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowym elementem na każdym stanowisku. Są one kluczowe, ponieważ podczas nich pracownicy zdobywają niezbędną wiedzę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i swoim współpracownikom. Nowozatrudniony pracownik przed podjęciem pracy obowiązkowo musi przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W jego trakcie pracownik poznaje zasady bezpiecznego funkcjonowania na swoim nowym stanowisku pracy. Ponadto na szkoleniu z zakresu BHP pracownikowi powinny zostać przedstawione wszelkie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia oraz sposoby ich unikania. Kosztami szkolenia obciążony jest pracodawca.

Pracodawca natomiast, aby zapewnić pracownikom najwyższe bezpieczeństwo ma obowiązek:

 • uwzględniać ochronę zdrowia pracownic w ciąży i karmiących piersią, pracowników młodocianych oraz pracowników niepełnosprawnych
 • dostosować środki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do warunków panujących w zakładzie pracy
 • zapewnić pracownikom wszelkie materiały i środki ochrony osobistej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
 • organizować pracę tak, aby była ona bezpieczna, a warunki pracy higieniczne
 • zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy
 • wypracować procedury mające na celu zapobieganie wypadkom w pracy i chorobom zawodowym

Na pracodawcy ciąży więc bardzo duża odpowiedzialność w zakresie dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez niego osobom.

Z punktem dotyczącym zapobiegania wypadkom w pracy i chorobom zawodowym wiąże się potrzeba zaopatrzenia pracowników, w odpowiednie do warunków, środki ochrony osobistej. Zaliczają się do nich:

 • rękawice
 • odzież robocza i ochronna
 • środki ochrony oczu i twarzy
 • środki ochrony głowy
 • środki ochrony dróg oddechowych
 • środki ochrony słuchu
 • sprzęt chroniący przed upadkiem

Po trzecie – szkolenie stanowiskowe

Ponadto pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zakresu poprawnego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład środków ochrony osobistej.

Dodatkowo, poza szkoleniem BHP bardzo ważne jest rzetelne i rzeczowe szkolenie stanowiskowe. Jest to szczególnie ważne w zakładach, gdzie pracownicy pracują z wykorzystaniem ciężkiego i często – niebezpiecznego sprzętu. Odpowiednie przeszkolenie z obsługi maszyn jest kluczowe i może pozwolić uniknąć wypadków w pracy.

W ramach szkolenia i kształcenia, pracodawca ma również obowiązek poinformować swoich pracowników o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia, na które może być narażony pracownik przebywający w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach i podczas wykonywania różnego rodzaju czynności
 • procedurach postępowania w razie awarii czy innych sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników
 • podjętych działaniach ochronnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
 • osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji pracowników oraz zasadach postępowania w razie pożaru

Przestrzegając powyższych, restrykcyjnych zasad, pracodawca zapewnia osobom zatrudnionym wysoki poziom bezpieczeństwa. Taki obowiązek jasno wynika z obowiązujących przepisów BHP, których przestrzeganie jest bezwzględnie konieczne w miejscu pracy.

Źródło: Glovex.com.pl – odzież robocza

Reklama

Reklama

Polecamy