Na drodze do realizacji pożądanej inwestycji często staje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub też jego ewentualny brak. Wystarczy wspomnieć jeden z najpopularniejszych problemów inwestorów – budowę domu na działce rolnej. W tym wypadku można wnieść o zmianę planu lub o uchwalenie takiego dokumentu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. To niestety jest dość czasochłonny proces, a dla gminy wiąże się on również z dużymi kosztami. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób wygląda ta procedura.

Wniesienie o zmianę planu

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do biura wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek o zmianę planu miejscowego powinien zawierać: podstawowe dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres), numer działki ewidencyjnej lub opis terenu, którego dotyczy wniosek, przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany plany, załącznik graficzny w postaci wyrysu lub kopii aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Ponadto pismo musi zawierać argumenty przemawiające za proponowanymi zmianami, m.in. mówiące o tym, że nowy sposób zagospodarowania terenu przysłuży się gminie i jej mieszkańcom. Niestety urząd nie jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w żadnym konkretnym terminie, w związku z czym często oczekiwanie na decyzję jest długotrwałe.

Procedura

Podstawą jest, aby wójt, burmistrz czy prezydent miasta uznał proponowane zmiany planu miejscowego za zasadne. Potem przeprowadzane są analizy i sprawdzenie zgodności nowych rozwiązań z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowywane są również niezbędne dokumenty dodatkowe i składany jest wniosek o podjęcie stosownej uchwały do rady gminy lub miasta.

Dalsza procedura przebiega identycznie, jak w przypadku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy opis procedury przedstawiliśmy w artykule Jak wygląda procedura przygotowania planu miejscowego? . Przygotowany dokument zostaje przedstawiony radzie gminy i jeśli ta nie znajduje żadnych nieprawidłowości uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego również musi trafić do wojewody, gdzie weryfikowana  jest zgodność projektu planu miejscowego z przepisami prawnymi. W przypadku braku zastrzeżeń plan trafia do dziennika urzędowego województwa i może wejść w życie.

Warto więc wiedzieć, że dla urzędu gminy zmiana planu miejscowego to konieczność dokonania szeregu analiz i konsultacji, tak aby nowe postanowienia nie naruszały prawa i stanowiły rozwiązania korzystne dla ogółu mieszkańców. Dodatkowo urząd musi ponosić koszty związane z zatrudnianiem urbanistów oraz korzystaniem z usług biur planistycznych.

Źródło: Plany miejscowe Warszawa – Budplan.net

Reklama

Reklama

Polecamy