Inspektor Ochrony Danych to zgodnie z RODO najważniejsza osoba w firmie odpowiedzialna za ochronę danych osobowych. Odpowiada za całokształt procesów przetwarzania danych w firmie, jednostce administracji publicznej czy organizacji.

Inspektor Ochrony Danych – kto to jest

Inspektor Ochrony Danych (IOD) od 25 maja 2018 r. zastąpił dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Ma on wspierać organizację w czynnościach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W art. 37  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego również „RODO” sprecyzowano, kiedy istnieje obowiązek wyznaczenia IOD.

Do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych są zobowiązane:

 • podmioty publiczne, które dokonują przetwarzania danych;

 • podmioty których główna działalność polega na przetwarzaniu danych osobowych, które ze względu na swój zakres, cele czy charakter wymagają stałego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę;

 • podmioty których główna działalność polega na przetwarzaniu szczególnych kategorii danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych odnoszących się do wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10 RODO).

Niepowołanie w firmie Inspektora Ochrony Danych w sytuacji, gdy jest on niezbędny, grozi karą finansową w wysokości nawet do  10 000 000 Euro.

W pozostałych wypadkach powołanie Inspektora Ochrony Danych jest dobrowolne. Warto jednak pamiętać, że powołanie IOD może wpływać na jakość realizowanej polityki ochrony bezpieczeństwa danych. Co więcej, prawidłowo realizowane bezpieczeństwo danych osobowych to wartość dodana do działalności każdej firmy – buduje ona prestiż, szacunek, uznanie i zaufanie kontrahentów, klientów i pracowników.

Kwalifikacje IOD – wiedza i doświadczenie to podstawa

Inspektora Ochrony Danych musi wyróżniać bogata wiedza z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i dobrych praktyk. Mile widziana jest wiedza biznesowa i sektorowa dotycząca administratora danych. Aby móc pełnić obowiązki Inspektora niezbędna jest też przynajmniej elementarna znajomość systemów informatycznych i zabezpieczeń stosowanych przez administratora.

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

IOD z jednej strony będzie osobą zatrudnioną przez Administratora Danych Osobowych, z drugiej strony nie będzie mógł być zwolniony za prawidłową realizację zadań związanych z ochroną danych w firmie/organizacji. Z założenia jest osobą niezależną w strukturze organizacji, podlega bezpośrednio Administratorowi Danych i jednocześnie ma ogromny wpływ na politykę ochrony danych.

W zakresie realizowanych przez niego zadań warto wyróżnić m.in.:

 • informowanie Administratora i jego pracowników o obowiązkach wynikających z RODO;

 • szkolenie pracowników w zakresie RODO;

 • monitorowanie przestrzegania ochrony danych osobowych;

 • systematyczny audyt procesów związanych z RODO;

 • udzielanie wskazówek Administratorowi w zakresie wdrażania skutecznych i odpowiednich dla danej organizacji/ firmy środków technicznych i organizacyjnych poprawiających system bezpieczeństwa danych osobowych;

 • wskazywanie ryzyk i sprawdzonych sposobów na minimalizację niebezpieczeństw związanych z nieprzestrzeganiem ochrony danych;

 • określenie skutków wprowadzenia procesów ochrony danych;

 • jest punktem kontaktowym dla osób, których dane są przetwarzane przez Administratora oraz dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może zostać IOD?

Obowiązujące obecnie przepisy wskazują, że obowiązki Inspektora Ochrony Danych może wykonywać wytypowany członek personelu administratora bądź podmiotu przetwarzającego. Inspektorem może też zostać osoba z zewnątrz organizacji, realizująca zadania IOD w oparciu o umowę o świadczenie usług – na zasadach outsourcingu.

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Wysokie wymagania stawiane wobec IOD powodują, że nie wszystkie instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa posiadają pracowników dysponujących wskazanymi kompetencjami. Dla tych, którym zależy na prawidłowej realizacji postanowień wynikających z wprowadzenia do obrotu prawnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz nie posiadają odpowiednio przygotowanego personelu istnieje możliwość zatrudnienia tzw. Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. W ten sposób firma, organizacja czy jednostka otrzymują dostęp do szczegółowej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, którymi dysponuje IOD.

Korzystając z naszej pracy i wiedzy Zewnętrznego IOD, klient zyskuje:

 • dostęp do najlepszych praktyk w osiąganiu i utrzymywaniu zgodności z RODO,
 • niezależną ekspertyzę Inspektora Ochrony Danych,
 • swobodny dostęp do szkoleń w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi RODO,
 • pewność, że ochrona danych w organizacji jest na najwyższym poziomie.

Źródło: https://www.isecure.pl/

Reklama

Reklama

Polecamy