Obecnie formy inwestowania środków pieniężnych są bardzo zróżnicowane. Jednym ze sposobów lokowania finansów są fundusze inwestycyjne, które cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów prywatnych, jak i wśród przedsiębiorstw, które wykorzystują je nie tylko jako sposób pomnażania majątku, lecz także jako optymalizację podatkową.

Inwestor, towarzystwo, depozytariusz

Fundusze inwestycyjne to zbiorowe formy inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe. Ich funkcjonowanie opiera się na tym, że uczestnicy/klienci wpłacają określone kwoty na wspólną pulę – fundusz. Środki zostają zmienione na tzw. jednostki uczestnictwa o zmiennej wartości (ich wartość rośnie lub maleje wraz z osiąganą przez fundusz pozycją). Fundusz jest zarządzany przez specjalistów z konkretnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Przez zarządzanie rozumie się dokonywanie określonych operacji finansowych – są to m.in. inwestycje w akcje, obligacje skarbowe, waluty, surowce, nieruchomości. Za obracanie środkami funduszu towarzystwa pobierają prowizję. Podkreślić należy również, że rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego prowadzi bank określany jako depozytariusz. Jest on również odpowiedzialny za kontrolę aktywów, przestrzeganie limitów kosztowych oraz zgodności ze statutami.

Jak widać funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych opiera się kilku ogniwach, między którymi musi następować odpowiedni przepływ dokumentów i informacji. Kluczowe jest również prowadzenie ewidencji i rozliczeń – i w tym miejscu należy przywołać rolę księgowości.

Obsługa księgowa

Księgowi niejako koordynują funkcjonowanie funduszy na wielu polach. Zajmują się nie tylko prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewidencji operacji finansowych, ewidencji kosztów i rozliczeń, lecz także biorą udział w uzgadnianiu procedur współpracy inwestora, towarzystwa i depozytariusza. W ramach księgowości sporządzane są dzienne raporty, okresowe sprawozdania finansowe wymagane przez Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny, wyceny aktywów czy też różnego rodzaju zestawienia, min. zestawienia ilościowo-wartościowe składników portfela inwestycyjnego funduszu. Dział finansowo-księgowy lub firma outsourcingowa obsługująca księgowość funduszu dokonuje również nadzoru rozliczeń pieniężnych funduszu. Potwierdza transakcje zawarte między funduszem a depozytariuszem, kontroluje terminowość i prawidłowość rozliczeń transakcji. Rzecz jasna dział księgowy odpowiedzialny jest również za dokonywanie rozliczeń na rzecz Urzędu Skarbowego.

Jak widać księgowość odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, dlatego bardzo często ich obsługą zajmują się wyspecjalizowane w tej dziedzinie biura outsourcingowe, które posiadają narzędzia i rozwiązania dedykowane temu sektorowi.

Źródło: MDDP Outsourcing – Outsourcing kadr